Login with Facebook

Αξιοποιείστε το ΕΣΠΑ με επιδότηση εως 60% και για να αναπτυχθείτε στο διαδίκτυοΕυκαιρία για δημιουργία ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών, e-marketing,
εάν σκέφτεστε να αξιοποιήσετε την υψηλή επιδότηση του ΕΣΠΑ για νέα επένδυση και εκσυγχρονισμό.


Αξιοποιήστε επιδοτούμενα προγράμματα για να δημιουργήσετε την δική σας ιστοσελίδα ή το δικό σας e-shop (λιανικής ή χονδρικής).
Απευθυνθείτε στα εκατομμύρια χρηστών της κινητής τηλεφωνίας με την ανάπτυξη κατάλληλης mobile εφαρμογής.
Ζητήστε μελέτη αξιοποίησης διαδικτύου, ανακαλύψτε ποιος είναι ο ανταγωνισμός για σας στην αχανή WEB κοινωνία και δημιουργήστε νέες ευκαιρίες και αγορές με το κατάλληλο e-marketing.

1. Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με επιδότηση έως 60% - Προκηρύχθηκε στις 14 Ιανουαρίουστους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών


Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως θα προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Εξασφαλίζει επιδότηση έως 60%. Η υποβολή προτάσεων ξεκινά από 25 ΦεβρουαρίουΠΕΠ 2013 του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα ξεκίνησε από 14 Ιανουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 433 εκ. ευρώ, αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (από 40% έως 60%) για την ενίσχυση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Δικαιούχοι θα είναι υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς του εμπορίου, υπηρεσιών, μεταποίησης και τουρισμού με επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) όπως θα προκύψει από την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Οι δαπάνες που θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αφορούν κτιριακές εργασίες, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, μηχανογραφικό εξοπλισμό και λογισμικό, συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και προβολή και προώθηση.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης κυμαίνεται από:
- από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
- από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
- από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
- από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)


Ποσοστά χρηματοδότησης

Α. 50% για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ. ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό.
Β. 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 50 εκ. ευρώ, ενεργητικό έως 43 εκ. ευρώ και έως 250 ΕΜΕ προσωπικό.
Γ. Για τις περιφέρεις της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Ηπείρου και της Δυτικής Ελλάδας τα παραπάνω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων είναι μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και δώδεκα (12) μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης.

Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 60% του ύψους της επιχορήγησης. Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.

Ο οδηγός του προγράμματος θα βρίσκεται από τις 14 Ιανουαρίου στο διαδίκτυο, ενώ οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 25 Απριλίου του 2013. Τα σχέδια θα στέλνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Αναλυτικότερα
Μέσω του προγράμματος ενισχύονται:
1. υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
2. νέες επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
3. υπό σύσταση επιχειρήσεις  που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου. 

Oι γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:
• να είναι εγκατεστημένοι ή να εγκατασταθούν, στην Ελληνική επικράτεια
• να μην είναι προβληματική επιχείρηση 
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
• ο μέσος κύκλος εργασιών τους για την τελευταία τριετία να κυμαίνεται:
- από 30.000 € μέχρι 50.000.000€ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
- από 30.000 € μέχρι 50.000.000€ για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
- από 20.000 € μέχρι 50.000.000€ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
- από 20.000 € μέχρι 50.000.000€ για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
• Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή διαδικασιών.
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΕΜΠΟΡΙΟ και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης εργασιών της επιχείρησης.
• Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
• Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων τουριστικών καταλυμάτων
• Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης.
• Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών
• Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
• Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής.

 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Κτίρια και εγκαταστάσεις
• Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
• Δικαιώματα Τεχνογνωσίας.
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
• Προβολή – Προώθηση
• Αμοιβές ΣυμβούλωνΟ επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ενίσχυσης κυμαίνεται:
i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
Το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται επίσης με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης από 50% έως 60% για τις μικρές και από 40% έως 50% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. 


Tα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων
 θα περιλαµβάνουν κατά περίπτωση κυρίως:
• Την επιχειρηµατική ικανότητα & συνέπεια στις συναλλαγές του φορέα
• Την δυνατότητα διάθεσης ίδιας συµµετοχής
• Την Βιωσιµότητα της επιχείρησης
• Την διατήρηση ή / και την δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
• Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασµό της επένδυσης
• Τη συµβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτοµίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόµησης ενέργειας.


Δείτε εδώ τα επίσημα αρχεία του προγράμματος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.

2. Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων II» - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙΈχει ως σκοπό την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Εξασφαλίζει επιδότηση έως 50%. Αναμένεται η προκήρυξή του

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II» έχει ως σκοπό την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, επικεντρώνεται στην ενίσχυση ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων με έμφαση στη σύζευξη μεταποιητικών δραστηριοτήτων με δραστηριότητες εξωστρέφειας και προβολής σε διεθνείς αγορές.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει επιδότηση έως 50 %
Αντικείμενο Επενδυτικών Σχεδίων
Προϋπολογισμός & ποσοστό Δημόσιας Συμμετοχής (ΔΔ)
Α. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών,
35.000 – 100.000,0€ με ποσοστό Δ.Δ. 50% για ολόκληρη την Επικράτεια
 Β. επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας της επιχείρησης σε συνδυασμό με ενέργειες όπως:
 • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων / προϊόντων / υπηρεσιών.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία

50.000 – 650.000,0€ με ποσοστό Δ.Δ. ανάλογα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) και 50% για τις δαπάνες που υπάγονται στον De Minimis

*Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η Δημόσια χρηματοδότηση μπορεί να κυμαίνεται από15 % έως 55% και το υπόλοιπο ποσοστό της επένδυσης μπορεί να συμπληρωθεί από τραπεζική συμμετοχή (δεν είναι απαραίτητο).

Ποιες εταιρίες και με ποιες προϋποθέσεις μπορούν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα  
Δικαιούχοι
 • Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό το όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Επιλέξιμες Οικονομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
Επιλέξιμες είναι κατά κύριο λόγο οι υφιστάμενες ή υπό δημιουργία μεταποιητικές δραστηριότητες, οι δραστηριότητες επιχειρηματικής αξιοποίησης του περιβάλλοντος και οι επιλεγμένες δραστηριότητες (υφιστάμενες ή υπό δημιουργία) παροχής υπηρεσιών.
  
Ποιες είναι οι επιλέξιμες ενέργειες
Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές κατηγορίες δαπανών:

1. Εξοπλισμός (Μηχανολογικός & Εργαστηριακός)

2. Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών: Εξειδικευμένες και στοχευμένες ενέργειες πληροφορικής για την υποστήριξη ανταγωνιστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών. Μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και εξοπλισμός και λογισμικό και σχετιζόμενες με αυτά υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Ανάπτυξη και Εφαρμογή CRM
 • Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (ebusiness), περιλαμβανομένων των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), ηλεκτρονικού καταστήματος - αγορών.
 • Εξοπλισμός φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
 • Πληροφοριακά συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας Business Intelligence.
 • Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Πελατειακών Σχέσεων.
 • Εξοπλισμός φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
 • Δημιουργία Πολυγλωσσικής Ιστοσελίδας ή e-shop
 • Δημιουργία mobile ή web mobile εφαρμογής
 • Αυτοματοποιημένα Τηλεφωνικά κέντρα.
 • Τεχνολογίες ηλεκτρονικής μεταβίβασης δεδομένων E.D.I.

3. Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.

4. Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 • Συμμετοχή σε διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις με σαφή εξωστρεφή προσανατολισμό.
 • Επιχειρηματικές αποστολές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα ή με την συνεργασία / εποπτεία θεσμικού ή θεσμοθετημένου φορέα.
 • Προώθηση / Προβολή προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών μέσων και μέσων κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού.
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις -εκθέσεις και σε έντυπα ή ηλεκτρονικά ΜΜΕ του εξωτερικού.
 • Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές.
 • Ενέργειες In Store Marketing.

5. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Εξειδικευμένες μελέτες και υποστήριξη βάση προδιαγραφών και με υποχρέωση υποβολής παραδοτέου για την υποστήριξη του εγχειρήματος.

6. Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

7. Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων για την ενίσχυση της προβολής και προώθησης και του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων.
8. Ειδικές Εγκαταστάσεις
9. Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές
10. Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου
11. Λειτουργικές Δαπάνες 

Διάρκεια Υλοποίησης και Προϋπολογισμός
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης: Αναμένεται

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...